13.11.60

Akibiyori (Yasujiro Ozu, 1960)

Spätherbst

Die schöne Witwe
weist ihrer Tochter den Weg:
hinaus ins Leben!

R Yasujiro Ozu B Kogo Noda, Yasujiro Ozu V Ton Satomi K Yuharu Atsuta M Kojun Saito A Tatsuo Hamada S Yoshiyasu Hamamura P Shizuo Yamanouchi D Setsuko Hara, Yoko Tsukasa, Mariko Okada, Keiji Sada, Miyuki Kuwano | JP | 128 min | 1:1,37 | f | 13. November 1960

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen